Rozměry schodiště: Jaká je ideální šířka a výška?

Schodiště je stupňovitá konstrukce, která je určena k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí, skládající se ze schodišťových ramen a podest. Podívejme se na základní rozdělení podle sklonu ramen i na ideální šířku či výšku.

Normy

Rozměry schodiště řeší normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní ustanovení a ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Požární bezpečnost je obsažena v normě ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování.

Rozdělení schodišť podle sklonu

 • Rampové – se sklonem 7° až 20°
 • Mírné – se sklonem 20° až 25°
 • Běžné – se sklonem 25° až 35°
 • Strmé – se sklonem 35° až 45°
 • Žebříkové – se sklonem 45° až 58° – hlavně výstupu na půdy rodinných domů
 • Žebříky – se sklonem větším jak 58°

Při větším sklonu ramene se používají žebříky skloněné 58° až 80° nebo žebříky svislé či stupadla se sklonem 80° až 90°. Každé podlaží a užitný půdní prostor musí být přístupný minimálně jedním základním schodištěm. K občasnému použití malým počtem osob slouží pomocná schodiště. Podle půdorysného tvaru ramen nohou být schodiště přímá, zakřivená a smíšená, podle umístění vnitřní a vnější.

Průchozí šířka – šířka schodišťového ramene

Minimální průchozí šířka hlavního schodiště v rodinném domě je 900 mm. Doporučuje se však při stavbě domu alespoň 1 000 mm a více. Šířka schodiště se určuje v násobcích 600 mm, což odpovídá šířce průchodu jednoho člověka. Celková šířka se odvíjí od předpokládaného počtu procházejících osob. Pro bytový dům je minimální průchodná šířka 1 200 mm.

Pro výpočet požární únikové cesty se používají násobky pruhů šířky 550 mm. Šířky použité na rameni musí být dodrženy i na podestách a mezipodestách. Nesmějí být nijak zmenšeny a nesmí do nich zasahovat ani otevírání dveřního křídla, ani žádná jiná překážka.

Maximální počet stupňů v jednom rameni

Bez přerušení mezipodestou či podestou smí být maximálně 16 stupňů v jednom rameni u rodinného domu18 stupňů neboli výšek.

Maximální výška stupně

Maximální výška stupně se odvíjí od místa schodiště. Pro rodinné domy se nedoporučují stupně vyšší než 190 mm, pohodlné jsou do 180 mm. Výška stupně se při projekt domu odvíjí od celkové konstrukční výšky a počtu stupňů schodiště a je nutné ji sladit s šířkou stupně podle výpočtu.

Mezera mezi stupni bez podstupnice

Maximální rozměr pro bezpečnou mezeru mezi stupni je 120 mm. Můžete instalovat i dětské lišty, aby nehrozilo propadnutí dítěte mezi stupnicemi. Doporučují se i dětská vrátka pro ochranu proti vstupu dětí na schodiště pro předejití jejich pádu.

Šířka stupně a šířka kosého stupně

Minimální šířka stupně se odvíjí od druhu budovy a provozu v ní, ale i od výpočtu schodiště. Pohybuje se od 250 do 300 mm a přímo ovlivňuje sklon schodiště.

Musí se také rozlišovat šířka stupně viditelná shora nebo šířka stupnice, na kterou je skutečně možno klást nohu. Hrana horního stupně někdy může přesahovat přes okraj stupnice nižšího stupně, což rozšiřuje plochu, na kterou lze stoupat. Řešení však pomáhá pouze při výstupu, ale ne při sestupu.

Minimální šířka kosého stupně, který se zužije u zakřiveného schodiště, může mít v nejužším místě 130 mm. Pokud hledáte inspiraci, podívejte se jak na to.

Podchodná a průchodná výška

 • Podchodná výška – svislá vzdálenost mezi výstupní čárou schodišťového ramene a spodním lícem konstrukcí nad výstupní čarou, do které nezasahuje žádná překážka, minimální podchodná výška bez snížení je 2 100 mm.
 • Průchodná výška – vzdálenost mezi výstupní čarou a spodním lícem konstrukcí nad výstupní čarou měřená kolmo k výstupní čáře, do které nezasahuje žádná překážka. Minimální průchodná výška je 1 900 mm.

Další pojmy týkající se schodiště

 • Schodišťový prostor – půdorysně i výškově vymezený a ohraničený komunikační prostor uvnitř objektu, který je určený k umístění schodiště
 • Schodišťové rameno – souvislá a vzájemně na sebe bezprostředně navazující řada nejméně 3 schodišťových stupňů spojující 2 výškové úrovně.
 • Schodišťový stupeň – prvek schodišťového ramene, jehož šířka a výška je v souladu s předpokládaným provozem, komfortem a bezpečností chůze po schodišti.
 • Stupnice – nášlapná, horní vodorovná plocha schodišťového stupně.
 • Podstupnice – přední svislá plocha schodišťového stupně u uzavřeného schodiště.
 • Podesta – plocha, na kterou schodišťové rameno bezprostředně navazuje po překonání určité výškové úrovně.
 • Mezipodesta – odpočívadlo umístěné na schodišťovém rameni.
 • Schodnice – nosná část schodišťového ramene, konstrukce je uložena šikmo a podepírá jednotlivé stupně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *