Jak dlouho platí stavební povolení?

Věděli jste, že má stavební povolení omezenou platnost? Podívejte se, jaké jsou lhůty pro vydání povolení, kdy musíte se stavbou začít a kdy je třeba ji dokončit.

Dejte si pozor na termíny

Pokud jste podali žádost o stavební povolení a byla schválena, ve stavebním povolení je uvedena platnost stavebního povolení a termín k dokončení stavby. Termíny jsou závazné a smyslem je zahájení stavebního záměru a dokončení v optimálním reálném čase s ohledem na ekonomii stavby i na dopady na životní prostředí. Někdy je třeba podat žádost, i když jen rekonstruujete interiér.

Platnost stavebního povolení

Na základě vydaného pravomocného rozhodnutí, tedy stavebního povolení, vzniká stavebníkovi právo provést stavbu, nikoliv povinnost. Platnost stavebního povolení se počítá od právní moci rozhodnutí a ze zákona je 2 roky. Stavebník může od původního záměru ustoupit a oznámit to stavebnímu úřadu. Dnem, kdy oznámení stavební úřad obdrží, pozbývá stavební povolení platnosti. Aby stavební povolení platnosti nepozbylo, je třeba stavbu zahájit do 2 let od jeho právní moci.

Co se rozumí zahájením stavby

Podle pojmů definovaných stavebním zákonem je stavba veškeré stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele braného na jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel využití či dobu trvání. Dočasná stavba je ta, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu je považován i výrobek, který plní funkci stavby.

Definice „zahájení stavby“ není ve stavebním zákonu uvedena. Stavba se v praxi považuje za zahájenou provedením prací na staveništi, které jednoznačně směřují k realizaci stavby podle stavebního povolení a ověřené dokumentace. Musí tedy existovat hmotný projev zahájené stavby, který je ověřitelný v projektové dokumentaci. Konečné posouzení je v kompetenci daného stavebního úřadu.

Prodloužení platnosti stavebního povolení

Stavební zákon připouští i možnost prodloužení stavebního povolení. Není na něj ale právní nárok. Stavební zákon říká, že stavební úřad může prodloužit platnost stavebního povolení a ne že musí. Stavebník o prodloužení musí požádat a žádost musí řádně odůvodnit. Je třeba uvést konkrétní důvody, které stavebníkovi ve stanovené lhůtě, tedy ve stanoveném termínu, znemožnily stavbu zahájit.

Pokud nastala nějaká změna a rozhodli jste se třeba do prací zahrnout i další úpravy, třeba jako je rekonstrukce kuchyně, žádost musí být podána ještě před uplynutím platnosti stavebního povolení. Podáním žádosti je následně zastaven běh lhůty stavebního povolení. Pokud není žádost kladně vyřízena, pozbývá dané stavební povolení platnosti. Stavební úřad tedy musí vše ověřit a zvážit.

Termín k dokončení stavby

Při nedodržení termínu dokončení stavby se stavebník dostává do rozporu se stavebním povolením a vystavuje se nebezpečí sankce. Pokud při realizaci stavby zjistí, že stanovený termín k dokončení stavby nedodrží, musí požádat stavební úřad před uplynutím stanovené lhůty o její prodloužení, řádně odůvodnit a navrhnout novou lhůtu k dokončení stavby. Opět nejde o právní nárok na povolení změny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *