Jak žádat o stavební povolení

Stavební povolení musíte získat před zahájením stavby. Povolení není potřeba u všech staveb, u některých vám postačí jen jednoduché ohlášení stavby.

Problematiku stavebního povolení podrobně řeší stavební zákon č. 183/2006 Sb. Od počátku roku 2018 vstoupila v platnost novela zákona, která zjednodušila pravidla povolení stavby. U některých staveb si vystačíte s ohlášením stavby.

zahradní dřevostavba

Kdy stačí ohlášení stavby

 • U stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu s podzemním podlažím do hloubky maximálně 3 m a nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkrovím.
 • U terénních úprav.
 • U přístavby a nástavby rodinného domku do daných rozměrů.
 • U reklamních staveb.
 • U opěrných zdí maximálně do výše 1 m, pokud zeď nezasahuje do veřejných komunikací a prostranství.
 • U stavebních úprav, které nezasahují do nosných konstrukcí domu.
 • Další stavby uvedené novelou stavebního zákona od 1. ledna 2018.

Náležitosti dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby jsou podobné. Postup ohlášení stavby je ale jednodušší než stavební řízení. Ohlášení podává žadatel stavebnímu úřadu na formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář uvádí i všechny nezbytné přílohy, které se musí k ohlášení přiložit. U většiny případů potřebujete i územní souhlas.

Co je potřeba k územnímu řízení

 • Vyplněná žádost – formulář najdete na stavebním úřadě i na internetu.
 • Výpis z katastru nemovitostí a kupní smlouva.
 • Souhlas vlastníka pozemku, pokud nejste majitelem.
 • Seznam a adresy osob, která mají práva k pozemkům či stavbám, pokud nejsou jen vaše.
 • Souhlas osob s vlastnickým právem k sousedním pozemkům.
 • Technický popis stavby včetně projektové dokumentace.
 • Situace v měřítku katastrální mapy.
 • Stanoviska dotčených orgánů, jako je ochrana přírody, vody či ovzduší.
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury kvůli napojení vody, elektřiny a plynu.

Dokumentace pro stavební povolení

K vyřízení žádosti o stavební povolení potřebujete totéž, co při žádosti o územní souhlas. Formulář žádosti je přílohou č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., která stanoví i výčet příslušných příloh. Nejdůležitější je projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Musí odpovídat územnímu rozhodnutí.

Žádost o stavební povolení

Nejdříve si musíte vyřídit potřebné souhlasy a výše uvedená stanoviska. Úřední lhůty se pohybují do 30 dnů, v případě komplikací i déle. V případě, že žádost splňuje předepsané náležitosti, stavební úřad zahájí řízení a nařídí ústní jednání, které musí být účastníkům řízení oznámeno 10 dnů předem. To se nekoná, pokud zná stavební úřad poměry staveniště a žádost představuje dostatečný podklad.

Lhůta pro vyřízení stavebního povolení

Stavební úřad na základě dodaných podkladů v rámci stavebního řízení posoudí žádost o povolení stavby. Pokud žádost nezamítne, vydá ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení povolení ke stavbě. Ve složitých případech může stavební úřad rozhodnout v prodloužené lhůtě, nejdéle ale do 90 dnů.

Žádost o stavební povolení ke stáhnutí

Žádost o stavební povolení VZOR k nahlédnutí

                                                                         Adresa příslušného úřadu

                                                                         Úřad:            ……………………………………………………………….

                                                                         Ulice:            ……………………………………………………………….

                                                                         PSČ, obec:    ……………………………………………………………….

Věc:    ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18b vyhlášky č. 503/2006  Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: …………………..………………………………………………………………………………………………..

Datová schránka:…………….…………………………………………………………………………………………………..

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

           ano                  ne

III. Stavebník jedná  

   samostatně    

   je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Datová schránka:……………… ………………………………………………………………………………………………..

IV.   Údaje o stavebním záměru a jeho popis

  nová stavba

  změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

  soubor staveb

  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

  stavby zařízení staveniště

  stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou,

které vydal……………………………………………………….……………………………….…..

dne  ……….………………..… pod č.j. ……………………..………………..……………….…….

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:           ne

   ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů……………………………….. …………..…………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů.…………………….. ……………..…………………………………….……………..

počet zrušených bytů.…………………….. ……………..………………………………….……………..

počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy……..………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

U dočasného stavebního záměru

Doba trvání:………………………………………………………………………………………………..

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Údaje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)

obeckatastrální územíparcelní č.druh pozemku podle katastru nemovitostívýměra [m²]
       
       
       
       
       
       
       
       

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

 ano         ne

Zhotovitel stavebního záměru stavební podnikatel

Název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu – jméno a příjmení fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

Zahájení  ……………………………….…………………………………………………………………

Dokončení  …………………………….…………………………………………………………………

Orientační náklady na provedení stavebního záměru:……………………………………………….

Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)        ano      ne

Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovitostí připojeno v samostatné příloze.

Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

   stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí

          nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

          stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.

          sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno

          závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

   stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

           žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

          doloží verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

V …………………………………dne……..…….…….

      ………………………………………………

podpis

ČÁST B

Přílohy žádosti o povolení stavby:

Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z  práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
Návrh plánukontrolních prohlídek stavby.
Projektová dokumentace podle přílohy č. 12kvyhlášce č. 499/2006 Sb. anebo vyhlášky č.  146/2008 Sb.
Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, který provedení stavby povoluje).
Pokud stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí a vztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. nebo § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.   stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je podle zákona č. 114/1992 Sb. vyžadováno, nebo  sdělení příslušného úřadu, že stavba/ její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, pokud je podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno, nebo  závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.
Další přílohy podle části A         k bodu II. žádosti         k bodu VI. žádosti         k bodu X. žádosti “.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *