Jak žádat o stavební povolení

Stavební povolení musíte získat před zahájením stavby. Povolení není potřeba u všech staveb, u některých vám postačí jen jednoduché ohlášení stavby.

Problematiku stavebního povolení podrobně řeší stavební zákon č. 183/2006 Sb. Od počátku roku 2018 vstoupila v platnost novela zákona, která zjednodušila pravidla povolení stavby. U některých staveb si vystačíte s ohlášením stavby.

zahradní dřevostavba

Kdy stačí ohlášení stavby

 • U stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu s podzemním podlažím do hloubky maximálně 3 m a nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkrovím.
 • U terénních úprav.
 • U přístavby a nástavby rodinného domku do daných rozměrů.
 • U reklamních staveb.
 • U opěrných zdí maximálně do výše 1 m, pokud zeď nezasahuje do veřejných komunikací a prostranství.
 • U stavebních úprav, které nezasahují do nosných konstrukcí domu.
 • Další stavby uvedené novelou stavebního zákona od 1. ledna 2018.

Náležitosti dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby jsou podobné. Postup ohlášení stavby je ale jednodušší než stavební řízení. Ohlášení podává žadatel stavebnímu úřadu na formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář uvádí i všechny nezbytné přílohy, které se musí k ohlášení přiložit. U většiny případů potřebujete i územní souhlas.

Co je potřeba k územnímu řízení

 • Vyplněná žádost – formulář najdete na stavebním úřadě i na internetu.
 • Výpis z katastru nemovitostí a kupní smlouva.
 • Souhlas vlastníka pozemku, pokud nejste majitelem.
 • Seznam a adresy osob, která mají práva k pozemkům či stavbám, pokud nejsou jen vaše.
 • Souhlas osob s vlastnickým právem k sousedním pozemkům.
 • Technický popis stavby včetně projektové dokumentace.
 • Situace v měřítku katastrální mapy.
 • Stanoviska dotčených orgánů, jako je ochrana přírody, vody či ovzduší.
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury kvůli napojení vody, elektřiny a plynu.

Dokumentace pro stavební povolení

K vyřízení žádosti o stavební povolení potřebujete totéž, co při žádosti o územní souhlas. Formulář žádosti je přílohou č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., která stanoví i výčet příslušných příloh. Nejdůležitější je projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Musí odpovídat územnímu rozhodnutí.

Žádost o stavební povolení

Nejdříve si musíte vyřídit potřebné souhlasy a výše uvedená stanoviska. Úřední lhůty se pohybují do 30 dnů, v případě komplikací i déle. V případě, že žádost splňuje předepsané náležitosti, stavební úřad zahájí řízení a nařídí ústní jednání, které musí být účastníkům řízení oznámeno 10 dnů předem. To se nekoná, pokud zná stavební úřad poměry staveniště a žádost představuje dostatečný podklad.

Lhůta pro vyřízení stavebního povolení

Stavební úřad na základě dodaných podkladů v rámci stavebního řízení posoudí žádost o povolení stavby. Pokud žádost nezamítne, vydá ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení povolení ke stavbě. Ve složitých případech může stavební úřad rozhodnout v prodloužené lhůtě, nejdéle ale do 90 dnů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.